بخش های دانشکده بخش های دانشکده

نمایشگاه مشترک بین دانشکده معماری و دانشکده هنرهای تجسمی با موضوع عکاسیِ معماری

نمایشگاه مشترک بین دانشکده معماری و دانشکده هنرهای تجسمی با موضوع عکاسیِ معماری


از تاریخ 22 تا 26 اردیبهشت 1397، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران شاهد برگزاری نمایشگاهی مشترک بین دانشکده معماری و دانشکده هنرهای تجسمی با موضوع عکاسیِ معماری و با عنوان "دیوار" در محل نگارخانه تهران بود. این رویداد بینارشته ای، فرصتی مغتنم را برای استادان و دانشجویان عکاسی و معماری پردیس هنرهای زیبا جهت تعامل و تبادل دیدگاه هایشان پیرامون چگونگی بازنمایی آثار معماری فراهم آورد. در حاشیه این نمایشگاه، کارگاه یک روزه آشنایی با عکاسیِ معماری برگزار گردید.

شرکت کنندگان در نمایشگاه عبارت بودند از: دکتر سید یحیی اسلامی (استادیار دانشکده معماری)، دکتر شباهنگ کوثر (استادیار دانشکده هنرهای تجسمی)، رضا صوفی، حنانه بهشتی، سیده مریم پیغمبری، رژینا ثابتی اشرف، شهرزاد حبیبی پارسا، ملوک (مونا) حسامی، مهزاد حیدریان، فرشته درویش زانوسی، علیرضا سمیعی، فاطمه صداقت کردار، حسنی عجمی، علی قزلحصاری، تارا کاشفی نائینی، امیرسالار مظاهر کرمانی، دلارام وفایی نژاد، سهیل هروی مقدم، نرگس یعقوبیان.