بخش های دانشکده بخش های دانشکده

کارشناسی ارشد مرمت

کارشناسی ارشد مرمت


توسعه کمی و کیفی آموزش عالی و ضرورت آموزش متخصصان مرمت؛ گروه مرمت دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا را بر آن داشت تا از طریق بازنگری و تدقیق دوره دکتری مرمت، سازوکار پاسخگویی به نیازهای کشور در زمینه آموزش و تربیت متخصصان رشته مرمت به صورت تخصصیو تربیت و تامین پژوهشگران و مشاوران ارشد کارآمد و متخصص برای حیطههای مختلف حفاظت و مرمت، شامل فراهم نمودن امکان ادامه تحصیل فارغالتحصیلان دوره کارشناسی ارشد مرمت ابنیه و بافت های تاریخی در دو گرایش مرمت میراث معماری و میراث شهری و سایر رشتههای مرتبط در مرحله پیشرفتهتر و افزایش تخصصهای مربوط به حوزه معماری در کشور را فراهم سازد، تا بواسطه آن ضمن خدمت به تولید دانش و فناوری کشور در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی به آموزش متخصصان و اساتید تاثیرگذار در این رشته به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در سطح دانشگاه های کشور بپردازد. این مهم جز با تغییر رویکرد نسبت به تخصصی شدن رشته معماری و اصلاح جهت‌گیری‌های آموزشی در زمینه پذیرش دانشجو در مقطع دکتری مرمت به صورت تخصصی امکان پذیر نمی باشد