کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران

کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران


کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران

دوره کارشناسی ارشد مطالعات ایران به بازنگری و تعمق در پیشینه تاریخی معماری، شهر و شهرنشینی ایران و بسط و تعمیق دانش موجود در این زمینه می‌پردازد. بدیهی است در توضیح و تبیین مشخصات معماری و شهر به عنوان فضای زیست ایرانی در دوره‌های مختلف علاوه بر پرداخت به سکونتگاه‌ها و بناها، به شئونات دیگر زندگی انسان همانند فرهنگ، هنر، تاریخ و... پرداخته می‌شود. هدف از برگزاری دوره کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران تربیت پژوهشگر تاریخ معماری، بسط و گسترش دانش در زمینه تاریخ پرافتخار معماری ایران است. فارغ‌التحصیلان این دوره می‌توانند به عنوان پژوهشگر تاریخ معماری و شهرسازی ایران در مراکز پژوهشی مرتبط اعم از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، سازمان میراث فرهنگی، گروه‌های باستان‌شناسی اشتغال داشته باشند یا به عنوان مدرس تاریخ معماری و شهرسازی در دانشگاه‌ها به امر تدریس بپردازند و یا به عنوان مشاور در گروه‌های علمی، طراحی معماری و شهرسازی به کار اشتغال ورزند.

آشنایی دانشجویان با مشخصات زمانی و مکانی معماری دوران تاریخی پیش از اسلام (تاپایان دوره ساسانی))؛ شناخت مفهوم و مشخصات حوزه های فرهنگی این دوره و چگونگی تکوین معماری در این حوزه ها؛ آشنایی با آثار مهم معماری و شهر در این دوران؛  شناخت ماهیت و کیفیت معماری در این دوران؛ کوشش برای تفسیر معماری یافتههایباستان شناسی مربوط به این دوران.

روش

در این درس دانشجویان ضمن آشنایی با مصادیق معماری دوران تاریخی پیش از اسلام، حتی المقدور با مواجهۀ مستقیم با آثار  به جامانده، به انتخاب خود و با راهنمایی مدرس به یک پژوهش تکمیلی در باره یکی از نمونههای شناخته یا پژوهش اکتشافی در باره یکی از نمونه های کمتر شناخته شده می پردازند و نتایج مطالعات خود را در کلاس عرضه مینمایند انتخاب موضوعات کلی در زمینۀ معماری ایران در دوران پیش از اسلام ایران بلامانع است. از آنجا که بیشتر اطلاعات دربارۀ معماری پیش از تاریخ ایران حاصل پژوهش های باستان شناسان است، لازم است دانشجویان با روش های تفسیر معمارانۀ یافتههای باستان شناسی عملا آشنا شوند. بهتر است برای معرفی آثار و یافته های باستانشناسی و تحلیل خصوصیات آنها از استادان وکارشناسان متخصص هر حوزه و منطقه و محوطه  کمک گرفته شود. در این جلسات، مدرس میکوشد در حضور متخصصان مدعو (در زمینۀ باستان شناسی و

   تاریخ هنر)و با استفاده از نقشهها و تصاویر گویا و قابل فهم، دانشجویان را به طرح پرسشها و نظرهایی از منظر تاریخ معماری ترغیب و از این راه آنها را با اطلاعات و خلأهای اطلاعاتی موجود از نزدیک آشنا کند.

مجموع واحدهای دروس ارائه شده در این دوره 32 واحد بوده که به شرح زیر میباشد.

واحد الزامی          22 واحد

واحد اختیاری        4 واحد

پایان نامه             6 واحد