کارشناسی ارشد معماری منظر

کارشناسی ارشد معماری منظر


کارشناسی ارشد معماری منظر

توسعه نیازهای مادی و معنوی زندگی انسان با توجه به ارتقای معیارهای جوامع در عصر جدید که ناشی از توسعه فناوری و افزایش استانداردهای زیستی او می باشد، ضرورت توجه به عرصه های بیرونی را افزون ساخته است. از این رو توجه و توسعه رشته معماری منظر به مثابه هنر و دانشی که توجه خود را به طراحی فضاهای بیرونی توده های ساختمانی معطوف می دارد ضرورت می یابد.

دانش آموختگان این رشته که معمار منظر خوانده می شوند متخصصان طراحی و خلق فضاهای بیرونی از قبیل محوطه ها و حیاطهای ابنیه، باغ ها، فضاهای باز عملکردی مانند گورستان‌ها و امثال آنها می باشند. با توجه به ماهیت میان رشته ای معماری منظر و ضرورت همکاری گروهی متخصصان وابسته به این حرفه باید تصریح نمود که مسئولیت راهبری و هدایت تیم طراحی به عهده معمار منظر می باشد.

در چارچوب نگرش نوین انسان به فضا، منظر به مثابه پدیده دوگانه عینی ذهنی موضوع رشته جدیدی قرار گرفته است که به امر بررسی طراحی فضاهای بیرونی می پردازد. معماری منظر، هنر، دانش و حرفه ای میان رشته ای در حوزه ساماندهی و طراحی فضاهای بیرونی است. برخلاف رشته معماری، که توجه خود را به طراحی توده و ساختمان معطوف میدارد، معماری منظر به فضاهای باز نظر دارد که کارکردهای آن در دنیای فرهنگی امروز به سرعت در حال فزونی است. در ایران این رشته هنوز به حد کافی شناخته نشده و علیرغم وجود پروژه های مختلف مربوط به آن، فعالیتهای حرفه ای منظر توسط افراد غیر متخصص لکن مرتبط با رشته اعم از مهندسین کشاورزی، شهرسازان و معماران صورت می گیرد. میل به توسعه جنبه های کیفی فضاهای بیرونی ایجاب می نماید تا عرصه های فعالیت و حضور این حرفه تبیین شده و متناسباً آموزش علمی آن نیز مهیا شود. معماری منظر رشته ای است که دارای مبادی، دانش و عرصه خاص خود در میان هنرها و علوم است که دانش معماران تنها به بخش اندکی از نیازهای او پاسخ می دهد. تعداد پروژه های مربوط به معماری منظر، که عمدتاً در قالب فعالیتهای اوقات فراغت شناخته میشود، در شرایط توسعه ای جامعه هر روز بیش از پیش شده و حجم زیادی از سرمایه گذاری های کشور را به خود اختصاص داده است.

اهداف

دانش آموختگان این رشته که مهندسان معمار منظر خوانده می‌شوند.

با توجه به ماهیت میان رشته‌ای معماری منظر، لازم است طراحی فضاهای مربوط به آنها به صورت گروه کاری و با مشارکت تخصص های مختلف انجام گردد. لذا نقش معماران منظر به عنوان راهبر گروه طراحی و مدیر هدایت مطالعات و اقدامات اعضای گروه اهمیت ویژه ای دارد. لهذا لازم است برنامه ریزی درس ها به گونه ای باشد که به تحقق توانایی های ذکر شده برای معماران منظر برای ایفای نقش هدایت و راهبری گروه طراحی بینجامد.

مجموع واحدهای دروس ارائه شده در این دوره 32 واحد بوده که به شرح زیر میباشد.

واحد الزامی          20 واحد

واحد اختیاری        6 واحد

پایان نامه             6 واحد