بخش های دانشکده بخش های دانشکده

کارشناسی ارشد معماری و انرژی

کارشناسی ارشد معماری و انرژی


کارشناسی ارشد معماری و انرژی

هدف از رشتة  معماری و انرژی عبارت است از کسب مهارت در بهره‌مندی از عوامل اقلیمی، بومی و انرژیهای تجدید شونده در طراحی معماری پایدار و صرفه جویی در مصرف انرژی بدون آنکه به مسائل دینی و فرهنگی لطمه‌ای وارد و افزونتر در جهت ارتقاء آنها باشد. این رشته سعی دارد تا صرفه جویی در مصرف انرژی را وارد اصول طراحی معماری مبتنی بر عوامل مذهبی، فرهنگی و اجتماعی کند.

با بروز بحران انرژی در جهان معاصر و اهمیت ذخیره سازی انرژی های با ارزش فسیلی کشورمان برای نسلهای آینده و در شرایطی که انواع آلودگی های ناشی از مصرف انرژی های فسیلی، محیط زیست را با خطرات بسیار جدی روبه رو ساخته است، ایجاد تحول در اذهان عمومی و جایگزین ساختن الگوهای زیستی مبتنی بر تعادل، صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی، امری حیاتی است.  نسل حاضر در صورت عدم بهره گیری صحیح از ثروتی که در اختیار دارد و نیز نادیده گرفتن حق آیندگان در این زمینه، عدم پایداری توسعه را ایجاد خواهد کرد. در این میان، تربیت نیروی آفرینش و خلاقیت معماران نقش بسیار مهمی در ایجاد و امکان استفاده از فرهنگ نوین معماری همسو با ارتقاء سطح زندگی و کاهش مصرف انرژی ایفا می‌نماید.

مجموع واحدهای دروس ارائه شده در این دوره 32 واحد بوده که به شرح زیر میباشد.

واحد الزامی          22 واحد

واحد اختیاری        4  واحد

پایان نامه             6  واحد