بخش های دانشکده بخش های دانشکده

کارشناسی ارشد منظر شهری

کارشناسی ارشد منظر شهری


توسعه نیازهای مادی و معنوی زندگی انسان به دنبال ارتقای معیارهای جوامع در عصر جدید که ناشی از توسعه فناوری و افزایش استانداردهای زیستی او بوده، ضرورت توجه به عرصه‌های بیرونی را افزون ساخته است. از این رو ایجاد و توسعه رشته معماری منظر به مثابه هنر و دانشی ضرورت یافت که توجه خود را به طراحی فضاهای بیرونی تودههای ساختمانی معطوف میدارد. علاوه بر این، نقش درخشان فرهنگ سرزمین ایران در طراحی و ساخت باغ و منظرسازی ایرانی، اهمیت تربیت متخصصین این حوزه را در دانشگاه‌های ایران دوچندان می‌ساخت. 

رشته کارشناسی ارشد معماری منظر در دانشگاه تهران در سال 1381 با هدف تربیت دانشآموختگان معماری جهت برنامهریزی و طراحی فضاهای بیرونی ساختمان تأسیس شد. دانشآموختگان این رشته که «معمار منظر» خوانده میشوند متخصصان طراحی و خلق فضاهای بیرونی از قبیل محوطهها و حیاط‌های ابنیه، باغها، فضاهای باز عملکردی مانند میدانهای شهری، پارکهای جنگلی، ساحل، گورستانها و امثال آنها هستند. 

با توجه به ماهیت میان‌رشتهای معماری منظر و ضرورت همکاری گروهی از متخصصان در انجام پروژههای منظر، لازم است برنامه‌ریزی درسها به گونهای باشد که به تحقق تواناییهای معماران منظر برای ایفای نقش هدایت و راهبری گروه طراحی بیانجامد.

به این منظور در دوره کارشناسی ارشد معماری منظر دروس نظری و کاربردی متنوعی در حوزه‌های میان‌رشته‌‌ای، تخصصی و آتلیه‌های طراحی، توانایی نظری، علمی و عملی دانشجویان در برخورد با پروژههای معماری منظر گنجانده شده است : 

  •  "گیاهشناسی کاربردی"، "نقاشی و بیان تصویری"، "GIS و کاربرد آن در معماری منظر"، "پایداری و اکولوژی در منظر"، "برنامهریزی منظر" به منظور آشنایی دانشجویان با وجوه مختلف میان رشتههای پروژههای منظر. 
  • "مبانی نظری منظر"، "تاریخ باغسازی در جهان"، "منظر معاصر"، "زیباشناسی منظر"، "منظر شهری"، به عنوان اصول اولیه شکلگیری دانش نظری دانشجویان در حوزه منظر و معماری منظر.
  •  سه آتلیه "طرح منظر ۱"،"طرح منظر۲" و "طرح منظر ۳" با هدف آشنایی دانشجویان با پیچیدگیهای طراحی در مقیاسهای مختلف از مقیاس محلی (پارکهای محلی و شهری)، طراحی در طبیعت (محوطههای طبیعی و گردشگری بیرون شهری) و در نهایت مقیاس شهری (طراحی میدانها و پیاده‌راهها و فضاهای شهری،).
  • "مصالح و جزئیات اجرایی محوطهسازی" و "طراحی فنی" به منظور ارتقای توانایی دانشجویان در مباحث فنی و اجرایی پروژه منظر.
  •  "باغ ایرانی" و "منظر طبیعی و سرزمینی ایران" به منظور آشنایی دانشجویان با وجوه و پتانسیلهای سنت منظرپردازی در ایران و طبیعت سرزمینی ایران. 

دانشجویان کارشناسیارشد معماری منظر موظف به گذراندن ۳۲ واحد شامل دروس اجباری، اختیاری و پایاننامه هستند.