بخش های دانشکده بخش های دانشکده

کتاب‌های دکتر افرا غریب پور

کتاب‌های دکتر افرا غریب پور


- لویی کان، گفتگو با دانشجویان

مولف: لویی آی کان

مترجم: دکتر افرا غریب‌پور

نوبت چاپ:

تاریخ انتشار:

 

توضیح: انتشار چنین کتاب کوچکی ـ از نظر حجم ـ دربارۀ معمار بزرگی مانند لویی کان توسط ناشر دانشگاهی معتبری مانند دانشگاه پرینستون نشان از اهمیت و فایدۀ آن دارد. این کتاب یکی از حدود ده عنوان مشابهی است که انتشارات معماری دانشگاه پرینستون منتشر کرده است. در این مجموعه گفتگوهایی با معماران بزرگی مانند میس فان در روهه و لوکربوزیه به چشم می‌خورد. این کتاب شامل یک مقدمه، متن اصلی، و یک موخره است. مقدمه به قلم پیتر پاپادیمتریو است که لویی کان را به نحوی شاعرانه «لو آی‍‌کان» خطاب می‌کند: یک نماد. متن اصلی کتاب شامل سخنرانی لویی کان با عنوان «نور سفید، سایۀ سیاه» و سپس پرسش و پاسخی با دانشجویان و استادان است که برای آن عنوان «طراحی حرکتِ صورت به سمت حضور است» را انتخاب کرده‌اند. موخرۀ کتاب را لارس لیراپ، رئیس پیشین دانشکدۀ معماری پرینستون، نوشته و در آن به نسبت میان دست و وجود و اندیشۀ معمار پرداخته. کان این اندیشه را برای ما باقی گذاشت که معماری باید نیرویی مؤثر باشد، چه در مقیاس محیط و چه در مقیاس تعامل انسانی؛ وقتی او از «نهادهای انسان» صحبت می‌کند، یا اینکه چگونه «بناها باید نسبت به ماهیتشان صادق باشند» و اینکه «معماران باید بیاموزند که حقوق دیگری دارند ... حقوق خودشان.» پس، بناها باید اراده‌ای داشته باشند، اما معماران هستند که به آنها اراده می‌بخشند: مسئولیتی وحشتناک و مبارزه‌ای محتوم. همین وجه اعتلایی دیدگاه کان اساس پیشرو ماندن او در ساختن محیط طراحی شده است.

 

 

- گفتگوهایی با میس ون دوروهه

به کوشش مویسس پوئنته

مترجم: دکتر افرا غریب‌پور

نوبت چاپ:  اول

تاریخ انتشار:  1396

ناشر: انتشارات علمی

 

توضیح: کتاب گفتگوهایی با میس فان در روهه، اگر چه از نظر حجم کوچک است و از نظر صورت در قالب کتاب‌های معمول معماری نمی‌گنجد، انتشار آن در میان کتاب‌های ناشر دانشگاهی معتبری مانند پرینستون نشان از ارزش ویژۀ محتوای آن دارد. این کتاب یکی از حدود ده عنوان مشابه از مجموعه‌ای است که در آن گفتگوهایی با معماران بزرگی چون لوکربوزیه، لویی کان، فرای اوتو، پیتر اسمیتسون و نیز با هنرمندان بزرگی مانند پاول رند منتشر شده بود.

این کتاب شامل پنج بخش است. بخش اول، بیانیه‌ای است با عنوان «معماری و فناوری» که متن سخنرانی او در مؤسسۀ فناوری الینوی (آی آی تی) است. سه بخش بعد عبارت است از سه گفتگو دربارۀ وجوه و ادوار گوناگون زندگی و کار میس فان در روهه. او در این گفتگوها با صراحت و با اعتقاد کامل به باورهای خود، پاسخ داده‌ است. خودباوری و اعتقاد راستین به آنچه ماهیت معماری کشف کرده در شرح او بر آثارش کاملا نمایان است. در نهایت نوشتاری مختصر از ایناکی آبالُس با عنوان «عصر آمریکایی میس و رابطۀ آن با امروز» آمده است که به بررسی کلی کتاب حاضر و ارزش آن و نیز جایگاه مطالعه در بارۀ میس فان در روهه در دورۀ معاصر پرداخته است.

میس فان در روهه اگر چه از معماران نام آشنای دورۀ مدرن به شمار می‌رود، کمتر متنی به قلم خود او در دسترس است تا بتوان دیدگاه‌های او را در معماری از زبان خود او خواند. مجموعۀ گفتگوهایی که در این کتاب گردآوری شده است، مجال ارزشمندی فراهم می‌آورد برای آشنایی بی‌واسطه با خود میس فان در روهه، دیدگاه‌ها و اعتقادات اصیل او دربارۀ معماری، عصر خود و آنچه در جریان بوده است. آنچه در این گفتگوها آشکار می‌شود، وجه نهانی شخصیت و دیدگاه‌های میس است که شاید بتوان گفت که در هیچ کتابی که به بررسی آثار او پرداخته است دیده نمی‌شود.