بخش های دانشکده بخش های دانشکده

کتاب‌های دکتر شاهین حیدری

کتاب‌های دکتر شاهین حیدری


- معماری و روشنایی

مولف: دکتر شاهین حیدری

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: 1390

ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران

 

- برنامه‌ریزی انرژی در ایران با تکیه بر بخش ساختمان

مولف: دکتر شاهین حیدری

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: 1388

ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران

 

- بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان با تکیه بر استاندارد نوین آسایش حرارتی در ایران

مولف: دکتر شاهین حیدری

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: 1384

ناشر: وزارت نیرو

 

- سازگاری حرارتی در معماری، نخستین قدم در صرفه جویی مصرف انرژی

مولف: دکتر شاهین حیدری

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: 1393

ناشر:  مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران