بخش های دانشکده بخش های دانشکده

کتاب‌های دکتر لطیف ابوالقاسمی

کتاب‌های دکتر لطیف ابوالقاسمی


- تاریخ معماری

مولف: اگوست شوازی

مترجم: دکتر لطیف ابوالقاسمی

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: 1381

ناشر: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران