کتاب "اسارت ساکن در مسکن؛ روایتی از سازگاری خانه و خانواده در شهر یزد" نگارش دکتر عیسی حجت و دکتر الهام فلاح منتشر شد.

کتاب "اسارت ساکن در مسکن؛ روایتی از سازگاری خانه و خانواده در شهر یزد" نگارش دکتر عیسی حجت و دکتر الهام فلاح منتشر شد.


کتاب "اسارت ساکن در مسکن؛ روایتی از سازگاری خانه و خانواده در شهر یزد" نوشته دکتر عیسی حجت و دکتر الهام فلاح توسط انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران منتشر شد. در این کتاب مفهوم سازگاری ،که از فاکتورهای بسیار مهم در ارزیابی محیط زندگی است، تبیین شده و در رابطه ساکن و مسکن یزدی مورد مطالعه قرار گرفته است.

کتاب حاضر در چهار فصل تدوین یافته­ است: تمرکز فصل یک بر معرفی سازگاری و ارائه یک چارچوب نظری برای مطالعه سازگاری میان ساکن و مسکن است. در فصل دوم تحولات بافت شهری و الگوهای مسکن یزد از دوره قاجار تا پهلوی معرفی شده است. فصل سوم شیوه زندگی ساکنین در الگوهای مختلف مسکن یزد را مورد بررسی قرار داده است و فصل چهارم بر شناخت شیوه سازگاری ساکن و مسکن در شهر یزد تمرکز یافته است.

این کتاب می­تواند مورد استفاده دانشجویان، دانشگاهیان، برنامه­ ریزان و مدیرانی که در حوزه مسکن فعالیت می­کنند قرار بگیرد.