بخش های دانشکده بخش های دانشکده

کتاب "منظر شهری تاریخی: رویکردی کل‌نگر در حفاظت و توسعه یکپارچه شهری" نگارش دکتر پرستو عشرتی، دکتر درنا عشرتی، دکتر سمیه فدائی‌نژاد منتشر شد

کتاب "منظر شهری تاریخی: رویکردی کل‌نگر در حفاظت و توسعه یکپارچه شهری" نگارش دکتر پرستو عشرتی، دکتر درنا عشرتی، دکتر سمیه فدائی‌نژاد منتشر شد


کتاب "منظر شهری تاریخی: رویکردی کل‌نگر در حفاظت و توسعه یکپارچه شهری " نگارش دکتر پرستو عشرتی، دکتر درنا عشرتی، و دکتر سمیه فدائی‌نژاد در سال 2021 م. در دهمین سالگرد تصویب توصیه‌نامه منظر شهری تاریخی یونسکو (2011) به چاپ رسید. این کتاب کوششی در تبیین رویکرد منظر شهری تاریخی است. هدف از کاربست این رویکرد، مدیریت میراث شهری با نگاهی کل‌نگر است. از این رو این کتاب می تواند مورد استفاده دانشجویان، دانشگاهیان، متخصصین، سیاستگذاران، برنامه‌ریزان، و مدیران شهری که به نوعی در حفاظت بخش تاریخی شهر و توسعه شهر نقش دارند، قرار گیرد.