‎همکاری علمی بین المللی دانشکده های معماری دانشگاه تهران، آخن و کلن

‎همکاری علمی بین المللی دانشکده های معماری دانشگاه تهران، آخن و کلن


طرح پژوهشی پیشنهادی با عنوان زیر توسط خانم دکتر سمیه فدائی نژاد و خانم دکتر سیمین کریمیان با همراهی سه نفر از اساتید دانشگاه های آخن و کلن آلمان موفق به اخذ گرنت از بنیاد پژوهشی DFG کشور آلمان گردید.

‘Interchanges/transnational architectures of modernism–Intermediaries and products of Iranian-German exchange in the early 20th Century and the enhancement of joint heritage'


امید است این همکاری  علمی زمینه را برای حفاظت و باززنده سازی آثار و ساختارهای معماری مشترک در ایران و آلمان فراهم کند.

https://ut.ac.ir/en/news/9255/dfg-research-grant-to-ut-scholars-approved