بخش های دانشکده بخش های دانشکده

تازه‌های دانشکده تازه‌های دانشکده

اخبار اخبار

کتاب "اسارت ساکن در مسکن؛ روایتی از سازگاری خانه و خانواده در شهر یزد" نگارش دکتر عیسی حجت و دکتر الهام فلاح منتشر شد.

کتاب "اسارت ساکن در مسکن؛ روایتی از سازگاری خانه و خانواده در شهر یزد" نگارش دکتر عیسی حجت و دکتر الهام فلاح منتشر شد.

یرگزیده شدن کتاب نظریه مدرنیته در معماری ایران نوشته دکتر سعید حقیر دانشیار دانشکده معماری دانشکدگان هنرهای زیبا در دومین دوره جشنواره ملی کتاب برگزیده دانشگاهی

یرگزیده شدن کتاب نظریه مدرنیته در معماری ایران نوشته دکتر سعید حقیر دانشیار دانشکده معماری دانشکدگان هنرهای زیبا در دومین دوره جشنواره ملی کتاب برگزیده دانشگاهی

موفقیت دانشجویان دانشکده معماری دانشگاه تهران در جشنواره دانشجویی تیتر 12

موفقیت دانشجویان دانشکده معماری دانشگاه تهران در جشنواره دانشجویی تیتر 12

کتاب "معماری بومی افغانستان " به ترجمه دکتر سعید حقیر و علی یاسر جعفری منتشر شد

  کتاب "معماری بومی افغانستان" نوشته استنلی ایراهالت و رفیع سمیع زی به ترجمه دکتر سعید حقیر و علی یاسر جعفری توسط انتشارات کتاب فکر نو به چاپ رسید. این کتاب کوششی در معرفی فرهنگ و معماری و...

برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان "بررسی تحول بناهای مذهبی دوره ساسانی به بناهای مذهبی قرون اولیه اسلامی".

برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان "بررسی تحول بناهای مذهبی دوره ساسانی به بناهای مذهبی قرون اولیه اسلامی".