بخش های دانشکده بخش های دانشکده

" بلبشو " جستاری در یک وضعیت

" بلبشو " جستاری در یک وضعیت


 

"بلبشو" به بررسی سازوکار ساختارهای ضعیف و به هم ریخته می پردازد. این کتاب در قالب فضا، سوژه، ساختار و فرهنگ، به دنبال فهم این مسئله است که چرا و چگونه ساختارهای مدرن به سمت آشوب سوق پیدا می کنند. این کتاب مدعی است که از یک سو بلبشو به عنوان جایی میان نظم و بی نظمی، خود الگوی عمل دارد و از سوی دیگر، دریچه ای مناسبی برای فهم جامعۀ ایرانی است. در آخر توصیه هایی برای به سامان درآوردن بلبشو ارائه شده است.