بخش های دانشکده بخش های دانشکده

علیرضا علی آبادی. معماری (کارشناسی). طرح 3. مرکز فرهنگی فستیوال های سینمایی تهران

علیرضا علی آبادی. معماری (کارشناسی). طرح 3. مرکز فرهنگی فستیوال های سینمایی تهران