بخش های دانشکده بخش های دانشکده

علیرضا علی آبادی. معماری (کارشناسی). طرح 4. مرکز محله گاندی

علیرضا علی آبادی. معماری (کارشناسی). طرح 4. مرکز محله گاندی