بخش های دانشکده بخش های دانشکده

امیرسالار پرداختی. معماری (کارشناسی). طرح 2. مرکز فرهنگی

امیرسالار پرداختی. معماری (کارشناسی). طرح 2. مرکز فرهنگی