بخش های دانشکده بخش های دانشکده

ارشیا اقبالی. معماری (کارشناسی). طرح 3. مرکز فرهنگی فستیوال های سینمایی تهران

ارشیا اقبالی. معماری (کارشناسی). طرح 3. مرکز فرهنگی فستیوال های سینمایی تهران