بخش های دانشکده بخش های دانشکده

آزاده بریمانی. تکنولوژی معماری (کارشناسی ارشد). پایان نامه. کاربرد پدیدۀ بیولومینسانس و بیوسنتز در طراحی پوسته­ های هوشمند ساختمان

آزاده بریمانی. تکنولوژی معماری (کارشناسی ارشد). پایان نامه. کاربرد پدیدۀ بیولومینسانس و بیوسنتز در طراحی پوسته­ های هوشمند ساختمان