دلارام گروسی. معماری. طرح ۴. کانون ورزشی دانشگاه تهران

دلارام گروسی. معماری. طرح ۴. کانون ورزشی دانشگاه تهران