بخش های دانشکده بخش های دانشکده

فاطمه ملا زاده. مرمت و احیای بناهای تاریخی (کارشناسی ارشد). طرح 1. باز زنده سازی مجموعه مسجد جامع ارومیه

فاطمه ملا زاده. مرمت و احیای بناهای تاریخی (کارشناسی ارشد). طرح 1. باز زنده سازی مجموعه مسجد جامع ارومیه