مهلا پارسایی. معماری (کارشناسی). طرح 5. مجتمع مسکونی زرگنده

مهلا پارسایی. معماری (کارشناسی). طرح 5. مجتمع مسکونی زرگنده