مهشید مقدسی. معماری (کارشناسی). طرح 4. مرکز محله گاندی

مهشید مقدسی. معماری (کارشناسی). طرح 4. مرکز محله گاندی