نیلوفر نجفی. تکنولوژی معماری (کارشناسی ارشد). طرح 3. طراحی پارامتریک و بهینه سازی برج های اداری خوردین

نیلوفر نجفی. تکنولوژی معماری (کارشناسی ارشد). طرح 3. طراحی پارامتریک و بهینه سازی برج های اداری خوردین