بخش‌های دانشکده بخش‌های دانشکده

تازه‌های دانشکده تازه‌های دانشکده

وبینار تخصصی روش‌های پیشرفته مستند نگاری و کاربرد آنها در مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)، کاربرد نسخه دیجیتال ابنیه (Digital Twin)

وبینار تخصصی روش‌های پیشرفته مستند نگاری و کاربرد آنها در مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)، کاربرد نسخه دیجیتال ابنیه (Digital Twin)

برگزاری سخنرانی مجازی: « پیشینه تاریخی همجواری باغ و شهر در ایران »

برگزاری سخنرانی مجازی: « پیشینه تاریخی همجواری باغ و شهر در ایران »

برگزاری سخنرانی مجازی: « مناره ها در دوره سلجوقی »

برگزاری سخنرانی مجازی: « مناره ها در دوره سلجوقی »

برگزاری سخنرانی مجازی: «رابطه دین و دولت در دوره ساسانی براساس سازه های معماری مذهبی »

برگزاری سخنرانی مجازی: «رابطه دین و دولت در دوره ساسانی براساس سازه های معماری مذهبی »