اخبار اخبار

برگزاری سمینار ریسک‌های مدیریت ریسک پروژه

برگزاری سمینار ریسک‌های مدیریت ریسک پروژه

پرفروش ترین کتاب مرداد 1401 دانشگاه تهران

پرفروش ترین کتاب مرداد 1401 دانشگاه تهران

برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان " بناهای کتبه دار قفقاز"

برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان " بناهای کتبه دار قفقاز"

برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان " پیوندهای فرهنگی جهان ایرانی در میراث هخامنشی: همسایگان امروز؛ پیشینیان دیروز"

برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان " پیوندهای فرهنگی جهان ایرانی در میراث هخامنشی: همسایگان امروز؛ پیشینیان دیروز"

عنوان پژوهشگر برگزیده کشور در گروه هنر در بیست و دومین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور، به جناب آقای دکتر شاهین حیدری استاد دانشکدگان هنرهای زیبا رسید.

عنوان پژوهشگر برگزیده کشور در گروه هنر در بیست و دومین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور، به جناب آقای دکتر شاهین حیدری استاد دانشکدگان هنرهای زیبا رسید.