بخش های دانشکده بخش های دانشکده

شیوا قاسمی. معماری (کارشناسی). طرح 3. مرکز فرهنگی فستیوال های سینمایی تهران

شیوا قاسمی. معماری (کارشناسی). طرح 3. مرکز فرهنگی فستیوال های سینمایی تهران