بخش های دانشکده بخش های دانشکده

تقویم آموزشی تقویم آموزشی

تقویم آموزشی دانشکده شامل رخدادهای آموزشی دانشکده از قبیل زمان انتخاب واحد، زمان حذف و اضافه و برنامه امتحانات:

تقویم آموزشی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 1398-1397 دانشکده

 

تقویم آموزشی دانشگاه:

تقویم آموزشی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 1398-1397 دانشگاه