بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

روش های مدیریت پروژه 1

نام درس روش های مدیریت پروژه 1
کد درس 9101370
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز