بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدیریت تدارکات و پشتیبانی پروژه

نام درس مدیریت تدارکات و پشتیبانی پروژه
کد درس 9101396
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز