بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدیریت تدارکات پروژه

نام درس مدیریت تدارکات پروژه
کد درس 9101512
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز