بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سعید یوسفی

سعید یوسفی

سعید یوسفی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 312
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

تحصیلاتفعالیت های اجراییجوایز و افتخارات بین المللیعضویت در مجامع ملی و بین المللیکتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سارا فدوی توسعه روش برای انتخاب سیستم بهینه اجرای طرح ها و پروژه های پایین دستی صنعت نفت ایران کارشناسی ارشد
امیر خسروانی توسعه روش دینامیکی در برنامه ریزی پروژه ها مهندسی صنعت ساخت با رویکرد سیستمی کارشناسی ارشد
فربد مرتضوی توسعه مدل زیان ناشی از تاخیر در پروژه های ساخت کارشناسی ارشد
مرتضی رضائی توسعه روش مدیریت تغییرات چابک به منظور تهیه نمودن زمانبدندی و بودجه ریزی و افزایش چابکی در پروژه های صنعت ساخت کارشناسی ارشد
فرهاد سعیدی توسعه مبانی نظری تدوین استاندارد ملی مدیریت پروژه در صنعت ساخت ایران با رویکرد شایستگی محور دکتری
فرهاد سعیدی گراغانی توسعه مبانی نظری تدوین استاندارد ملی مدیریت پروژه در صنعت ساخت ایران با رویکرد شایستگی محور دکتری
امیر خسروانی Development of Dynamic Method for Planning Complex Engineering Project with Systems Approach کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
مرتضی رضایی توسعه روش مدیریت تغییرات چابک بمنظور بهینه نمودن زمانبندی و بودجه ریزی و افزایش چابکی در پروژه‌های صنعت ساخت کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
فربد مرتضوی Simulation and Optimization of An Information Systems processes with consideration of Resilience Engineering in an Online Market Store کارشناسی ارشد دانلود 1396/02/30
حاجی زاده آسیه ارائه الگوی به منظور پیاده سازی مدیریت دانش در ابرپروژه های عمرانی ایران کارشناسی ارشد
آسیه حاجی زاده ارائه الگوی به منظور پیاده سازی مدیریت دانش در ابرپروژه های عمرانی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/04
امیر خسروانی توسعه روشی دینامیکی در برنامه ریزی پروژه های پیچیده مهندسی با رویکرد سیستمی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
مرتضی رضایی Agile Change Management methodology development for improving schedule, budget and agility in construction projects کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
نیما یزدانی بررسی نیازها و الزامات طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور صنعت نفت کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/13
سارا فدوی Developing a Method for Project Delivery System Selection for Iran Oil and Gas Downstream Industry دانلود 1396/03/03
سارا فدوی Developing a Method for Project Delivery System Selection for Iran Oil and Gas Downstream Industry کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/03
منا فروزانفر بهینه سازی منابع انسانی در سازمان های پروزه محور کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
فروزانفر منا بهینه سازی منابع انسانی در سازمان های پروزه محور کارشناسی ارشد
رومینا نظریان توسعه مدل مدیریت ریسک برای مگاپروژه های آبی در فاز بهره برداری کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/03
یزدانی نیما بررسی نیازها و الزامات طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور صنعت نفت کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش های مدیریت پروژه 2 9101265 2 10 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1394/10/15 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
ایستایی 9101155 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1394/10/19 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
مصالح ساختمانی 9101601 2 02 درس(ت): شنبه 08:00-10:00 ترم دوم 1393
برآورد و مدیریت کارگاه 9101205 3 01 درس(ع): سه شنبه 08:00-12:00 ترم دوم 1393
مدیریت تدارکات پروژه 9101512 2 11 درس(ت): یک شنبه 16:00-18:00 ترم دوم 1393
ایستایی 9101155 2 02 درس(ت): شنبه 10:00-12:00 ترم دوم 1393
نمایش 61 - 66 از 66 نتیجه
از 4