بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ایستایی

نام درس ایستایی
کد درس 9101155
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز