بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

روش های مدیریت پروژه 2

نام درس روش های مدیریت پروژه 2
کد درس 9101265
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز