بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

پروژه های موردی مدیریت

نام درس پروژه های موردی مدیریت
کد درس 9101511
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز