بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

طرح باز زنده سازی محوطه های با ارزش تاریخی (طرح 3)

نام درس طرح باز زنده سازی محوطه های با ارزش تاریخی (طرح 3)
کد درس 9101475
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز