بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

طرح باز زنده سازی محوطه های با ارزش تاریخی (طرح 3)

نام درس طرح باز زنده سازی محوطه های با ارزش تاریخی (طرح 3)
کد درس 9101475
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز