بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

روش تحقیق در مدیریت

نام درس روش تحقیق در مدیریت
کد درس 9101366
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز