بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

مطالعه و شناخت بناها و بافت ‌های تاریخی

نام درس مطالعه و شناخت بناها و بافت ‌های تاریخی
کد درس 9101459
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز