بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

آسیب شناسی و فن شناسی بناهای تاریخی

نام درس آسیب شناسی و فن شناسی بناهای تاریخی
کد درس 9101473
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز