بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 1,132 نتیجه
از 57
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
مبانی نظری فناوری معماری 9101581 3 دکتری تکنولوژیTechnology 01 محمود محمدحسین زاده گلابچی هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) 1399/10/27 (08:00 - 10:00)
زیبایی شناسی در مطالعات معماری 9101682 3 دکتری 01 سعید حقیر هرهفته دو شنبه (08:00 - 11:00) 1399/04/18 (14:00 - 16:00)
سیر تحول مسکن در ایران 9101681 3 دکتری 01 علیرضا عینی فر هرهفته یک شنبه (09:00 - 12:00) 1399/04/16 (08:00 - 10:00)
شناخت و آفرینش نظریه در معماری 9101679 3 دکتری 01 قاسم مطلبی هرهفته دو شنبه (14:00 - 17:00) 1399/04/10 (14:00 - 16:00)
سیستم های ساختمانی پیشرفته 9101489 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 01 حسین طوسی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00)
تحلیل ادبیات تخصصی حفاظت و مرمت میراث معماری و شهری 9101657 3 دکتری تکنولوژیTechnology 01 محمدحسن طالبیان هرهفته یک شنبه (15:00 - 18:00) 1399/04/15 (14:00 - 16:00)
مقدمات طراحی معماری 2 9101548 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 03 پرستو عشرتی هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
مقدمات طراحی معماری 2 9101548 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 06 زهرا زمانی هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
مقدمات طراحی معماری 2 9101548 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 حمیدرضا انصاری هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
مقدمات طراحی معماری 2 9101548 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 لیلا علی پور هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
مقدمات طراحی معماری 2 9101548 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 05 سید یحیی اسلامی هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
بیان معماری 2 9101545 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 04 افرا غریب پور هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
بیان معماری 2 9101545 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 پرستو عشرتی هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 1 9101604 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 حمیدرضا انصاری هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 1 9101604 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 03 لیلا علی پور هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 1 9101604 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 عیسی حجت هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 1 9101604 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 04 افرا غریب پور هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 3 9101606 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 05 علی اصغر ادیبی هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 3 9101606 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 قاسم مطلبی هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 3 9101606 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 03 احمدعلی فرزین هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 1,132 نتیجه
از 57