بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 1,034 نتیجه
از 52
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
مقدمات طراحی معماری 1 9101547 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 لیلا علی پور نامشخص نامشخص
مقدمات طراحی معماری 1 9101547 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 03 پرستو عشرتی نامشخص نامشخص
مقدمات طراحی معماری 1 9101547 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 05 سید یحیی اسلامی نامشخص نامشخص
مقدمات طراحی معماری 1 9101547 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 حمیدرضا انصاری نامشخص نامشخص
مقدمات طراحی معماری 3 9101528 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 پرستو عشرتی هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
مقدمات طراحی معماری 3 9101528 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 عیسی حجت هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
مقدمات طراحی معماری 3 9101528 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 03 حمیدرضا انصاری هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
مقدمات طراحی معماری 3 9101528 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 04 افرا غریب پور هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
بیان معماری 1 9101113 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 لیلا علی پور هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) 1398/11/02 (16:00 - 18:00)
بیان معماری 3 9101529 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 03 افرا غریب پور هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
بیان معماری 3 9101529 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 لیلا علی پور هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 2 9101605 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 06 احمدعلی فرزین هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 2 9101605 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 فرزین نگارستان نامشخص نامشخص
طراحی معماری 2 9101605 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 04 سعید حقیر هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 2 9101605 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 قاسم مطلبی هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 4 9101607 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 07 مهدی چمران هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 4 9101607 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 03 حمیدرضا ابراهیمی هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 4 9101607 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 علیرضا عینی فر هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 4 9101607 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 04 مریم غروی الخوانساری هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 4 9101607 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 صدیقه مسائلی هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 1,034 نتیجه
از 52