بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 1,375 نتیجه
از 69
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
مبانی و اصول حفاظت میراث معماری مدرن و صنعتی 9101738 2 کارشناسی ارشد 01 محمدحسن طالبیان هرهفته (15:00 - 17:00) -
تاریخ و مبانی نظری حفاظت میراث معماری و شهری 9101734 2 کارشناسی ارشد 01 محمدحسن طالبیان هرهفته (08:00 - 10:00) -
فن آوری های نوین اطلاعات و مکان محور در حفاظت میراث معماری 9101744 2 کارشناسی ارشد 01 الهام اندرودی | هرهفته (08:00 - 10:00) -
روش تحقیق در معماری 9101697 2 کارشناسی ارشد 01 زهرا زمانی هرهفته (14:00 - 16:00) -
مقدمات طراحی معماری 2 9101548 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 حمیدرضا انصاری | هرهفته (14:00 - 18:00) | هرهفته (14:00 - 18:00) -
مقدمات طراحی معماری 2 9101548 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 04 زهرا زمانی | هرهفته (14:00 - 18:00) | هرهفته (14:00 - 18:00) -
بیان معماری 2 9101545 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 حمیدرضا انصاری هرهفته (14:00 - 18:00) -
طراحی معماری 3 9101606 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 04 علی اصغر ادیبی | هرهفته (14:00 - 18:00) -
طراحی معماری 3 9101606 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 قاسم مطلبی | هرهفته (14:00 - 18:00) -
طراحی معماری 3 9101606 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 05 سید یحیی اسلامی | هرهفته (14:00 - 18:00) -
طراحی معماری 5 9101608 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 04 مریم غروی الخوانساری | هرهفته (14:00 - 18:00) -
طراحی معماری 5 9101608 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 03 حمیدرضا ابراهیمی | هرهفته (14:00 - 18:00) -
مصالح ساختمانی 9101601 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 سعید یوسفی هرهفته (08:00 - 10:00) -
مصالح ساختمانی 9101601 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 حسین طوسی هرهفته (08:00 - 10:00) -
روانشناسی محیطی 9101439 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 01 احسان احمدی هرهفته (10:00 - 12:00) -
متره و برآورد 9101028 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 مجید پرچمی جلال | هرهفته (08:00 - 10:00) -
متره و برآورد 9101028 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 مجید پرچمی جلال | هرهفته (10:00 - 12:00) -
طرح معماری ارشد 2 9101536 4 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 02 قاسم مطلبی | هرهفته (09:00 - 12:00) -
مبانی معماری منظر 9101615 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 الهام اندرودی هرهفته (10:00 - 12:00) -
مدیریت تدارکات پروژه 9101512 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 01 مجید پرچمی جلال | هرهفته (10:00 - 12:00) -
نمایش 1 - 20 از 1,375 نتیجه
از 69