بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 1,741 نتیجه
از 88
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
روش ها و فن آوری های پیشرفته در دانش پژوهی معماری ایران 9101720 2 کارشناسی ارشد معماریArchitecture 01 الهام اندرودی هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) -
زیبایی شناسی در مطالعات معماری 9101682 3 دکتری معماریArchitecture 01 سعید حقیر هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) -
مبانی و اصول مدیریت محوطه های تاریخی 9101770 3 دکتری معماریArchitecture 01 محمدحسن طالبیان هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) -
مبانی و اصول مدیریت محوطه های تاریخی 9101770 3 دکتری معماریArchitecture 02 محمدحسن خادم زاده هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) -
طراحی عناصر و جزئیات اقلیمی بنا 9101691 2 کارشناسی ارشد معماریArchitecture 01 مهدیه آب روش هرهفته (10:00 - 12:00) -
تاریخ و مبانی نظری حفاظت میراث معماری و شهری 9101734 2 کارشناسی ارشد معماریArchitecture 02 محمدحسن طالبیان هرهفته (08:00 - 10:00) -
تاریخ و مبانی نظری حفاظت میراث معماری و شهری 9101734 2 کارشناسی ارشد معماریArchitecture 01 محمدحسن طالبیان هرهفته (14:00 - 16:00) -
سمینار معماری داخلی و حرفه 9101710 2 کارشناسی ارشد معماریArchitecture 01 حامد مظاهریان هرهفته (14:00 - 16:00) -
روشنایی و معماری 9101700 2 کارشناسی ارشد معماریArchitecture 01 مهدیه آب روش هرهفته (08:00 - 10:00) -
مصالح و اجرا در معماری داخلی 9101711 2 کارشناسی ارشد معماریArchitecture 02 مجتبی ثابت فرد هرهفته (14:00 - 16:00) | هرهفته (14:00 - 16:00) -
فن آوری های نوین اطلاعات و مکان محور در حفاظت میراث معماری 9101744 2 کارشناسی ارشد معماریArchitecture 01 الهام اندرودی هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) -
طرح 2 ارشد معماری داخلی 9101707 4 کارشناسی ارشد معماریArchitecture 01 حمیدرضا انصاری هرهفته (09:00 - 11:00) | هرهفته (09:00 - 11:00) -
طرح 2 ارشد معماری داخلی 9101707 4 کارشناسی ارشد معماریArchitecture 02 محمد فرضیان هرهفته (09:00 - 11:00) | هرهفته (09:00 - 11:00) -
طرح حفاظت و باز زنده سازی مجموعه ها و مراکز با ارزش شهری (طرح2) 9101753 3 کارشناسی ارشد معماریArchitecture 01 محمدحسن خادم زاده هرهفته (13:00 - 15:00) -
مدیریت سیستم اطلاعاتی پروژه 9101705 2 کارشناسی ارشد معماریArchitecture 09 سیدوحید فقیهی | هرهفته (14:00 - 16:00) -
طرح حفاظت و باز زنده سازی مجموعه های معماری (طرح2) 9101732 3 کارشناسی ارشد معماریArchitecture 02 سمیه فدائی نژاد بهرامجردی هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) -
روش تحقیق در معماری 9101697 2 کارشناسی ارشد معماریArchitecture 01 زهرا زمانی هرهفته (10:00 - 12:00) -
روش تحقیق در حفاظت میراث شهری 9101757 2 کارشناسی ارشد معماریArchitecture 01 سمیه فدائی نژاد بهرامجردی هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) -
حفاظت پایدار از میراث فرهنگی 9101769 3 دکتری معماریArchitecture 01 پیروز حناچی هرهفته (14:00 - 16:00) | هرهفته (14:00 - 16:00) | هرهفته (14:00 - 16:00) | هرهفته (14:00 - 16:00) -
چالش های نظری و عملی حفاظت و توسعه میراث 9101771 3 دکتری معماریArchitecture 01 سمیه فدائی نژاد بهرامجردی هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) -
نمایش 1 - 20 از 1,741 نتیجه
از 88