بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 1,409 نتیجه
از 71
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
روش های تحقیق پیشرفته در معماری 9101678 3 دکتری 01 علیرضا عینی فر هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) 1400/11/05 (08:00 - 10:00)
مطالعات بین فرهنگی در معماری منظر 9101684 3 دکتری 01 سیدامیر منصوری هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) 1400/11/04 (08:00 - 10:00)
معماری و فرهنگ اسلامی 9101680 3 دکتری 01 عیسی حجت هرهفته یک شنبه (09:00 - 12:00) 1400/11/04 (08:00 - 10:00)
شناخت و آفرینش نظریه در معماری 9101679 3 دکتری 01 قاسم مطلبی هرهفته سه شنبه (15:00 - 18:00) 1400/11/06 (08:00 - 10:00)
تجزیه و تحلیل آثار معماری داخلی 9101470 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 01 حمیدرضا انصاری هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (08:00 - 10:00)
مقدمات طراحی معماری 1 9101547 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 لیلا علی پور | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
مقدمات طراحی معماری 1 9101547 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 حمیدرضا انصاری | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
مقدمات طراحی معماری 1 9101547 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 04 زهرا زمانی | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
مقدمات طراحی معماری 1 9101547 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 03 سید یحیی اسلامی هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
مقدمات طراحی معماری 3 9101528 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 عیسی حجت | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
مقدمات طراحی معماری 3 9101528 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 پرستو عشرتی | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
بیان معماری 1 9101113 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 لیلا علی پور | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/11/07 (17:00 - 19:00)
بیان معماری 1 9101113 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 حمیدرضا انصاری | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/11/07 (17:00 - 19:00)
بیان معماری 3 9101529 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 پرستو عشرتی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
طراحی معماری 2 9101605 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 04 سعید خاقانی | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 2 9101605 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 03 حامد مظاهریان هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 2 9101605 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 قاسم مطلبی هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 4 9101607 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 صدیقه مسائلی | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
طراحی معماری 4 9101607 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 03 حمیدرضا ابراهیمی | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
طراحی معماری 4 9101607 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 علیرضا عینی فر | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 1,409 نتیجه
از 71