داوطلبان استعدادهای درخشان دکتری 96 (اطلاعیه شماره چهار)

داوطلبان استعدادهای درخشان دکتری 96 (اطلاعیه شماره چهار)


اطلاعیه شماره 4

قابل توجه داوطلبان استعدادهای درخشان دکتری 1396

به اطلاع داوطلبان استعدادهای درخشان دوره دکتری معماری، دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا می رساند مطابق تاریخ های اعلام شده در اطلاعیه ها و جداول مندرج در سایت دانشکده معماری به تفکیک رشته ها، می بایست برای آزمون کتبی و مصاحبه در زمان های مذکور در دانشکده حضور داشته باشند.