بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

مبانی نظری و تاریخ علم حفاظت و مرمت میراث معماری و شهری

نام درس مبانی نظری و تاریخ علم حفاظت و مرمت میراث معماری و شهری
کد درس 9101622
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز