بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

طرح باز زنده سازی میراث مجموعه های معماری (طرح 2)

نام درس طرح باز زنده سازی میراث مجموعه های معماری (طرح 2)
کد درس 9101474
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز