بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 1,315 نتیجه
از 66
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
طراحی معماری و انرژی 1 9101690 3 کارشناسی ارشد 02 مهدیه آب روش هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) -
روشنایی و معماری 9101700 2 کارشناسی ارشد 01 مهدیه آب روش هرهفته (14:00 - 16:00) -
مقدمات طراحی معماری 1 9101547 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 لیلا علی پور هرهفته (14:00 - 18:00) | هرهفته (14:00 - 18:00) | هرهفته (14:00 - 18:00) -
طراحی معماری 4 9101607 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 04 مریم غروی الخوانساری هرهفته (14:00 - 16:00) | هرهفته (14:00 - 16:00) -
آسیب شناسی و فن شناسی بناهای تاریخی 9101473 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 01 محمد باقر کبیر صابر هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) -
تنظیم شرایط محیطی 9101040 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 مهدیه آب روش هرهفته (08:00 - 10:00) -
مقاومت مصالح و سازه های فلزی 9101558 3 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 محمود محمدحسین زاده گلابچی هرهفته (08:00 - 12:00) -
معماری جهان 9101551 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 محمد باقر کبیر صابر هرهفته (10:00 - 12:00) -
زیبایی شناسی در مطالعات معماری 9101682 3 دکتری 01 سعید حقیر هرهفته دو شنبه (14:00 - 17:00) 1400/04/15 (08:00 - 10:00)
علوم ساختمانی پیشرفته 9101445 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 01 مهدیه آب روش هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/22 (10:00 - 12:00)
سیستم های ساختمانی پیشرفته 9101489 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 01 حسین طوسی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/20 (10:00 - 12:00)
مقدمات طراحی معماری 2 9101548 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 حمیدرضا انصاری | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
مقدمات طراحی معماری 2 9101548 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 03 سید یحیی اسلامی هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
مقدمات طراحی معماری 2 9101548 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 لیلا علی پور هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
بیان معماری 2 9101545 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 حمیدرضا انصاری هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
بیان معماری 2 9101545 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 لیلا علی پور هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
بیان معماری 2 9101545 2 کارشناسی تکنولوژیTechnology 03 افرا غریب پور هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 1 9101604 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 06 احسان احمدی هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 1 9101604 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 02 پرستو عشرتی هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 1 9101604 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 عیسی حجت هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 1,315 نتیجه
از 66