بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 1,391 نتیجه
از 70
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
روش های تحقیق پیشرفته در معماری 9101678 3 دکتری 01 علیرضا عینی فر هرهفته (09:00 - 12:00) -
برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی 9101704 2 کارشناسی ارشد 01 سیدحسین حسینی نورزاد هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) -
برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی 9101704 2 کارشناسی ارشد 20 سیدحسین حسینی نورزاد هرهفته (16:00 - 18:00) | هرهفته (16:00 - 18:00) -
طراحی معماری و انرژی 2 9101692 3 کارشناسی ارشد 01 زهرا زمانی هرهفته (08:00 - 11:00) | هرهفته (08:00 - 11:00) | هرهفته (08:00 - 11:00) | هرهفته (08:00 - 11:00) -
طرح حفاظت و باززنده سازی میراث معماری (طرح مرمت بنا)(طرح 1) 9101731 3 کارشناسی ارشد 01 محمدحسن طالبیان هرهفته (14:00 - 17:00) -
اقلیم شناسی معماری 9101695 2 کارشناسی ارشد 01 زهرا زمانی هرهفته (08:00 - 10:00) -
تدوین استراتژی پروژه و سازماندهی ارکان 9101685 3 دکتری 01 حسین طوسی هرهفته (14:00 - 17:00) | هرهفته (14:00 - 17:00) -
فن آوری های نوین اطلاعات و مکان محور در حفاظت میراث شهری 9101761 2 کارشناسی ارشد 01 الهام اندرودی هرهفته (09:00 - 11:00) | هرهفته (09:00 - 11:00) -
معماری و فرهنگ اسلامی 9101680 3 دکتری 01 عیسی حجت هرهفته (09:00 - 12:00) -
مسائل حقوقی در مدیریت پروژه 9101686 3 دکتری 01 مجید پرچمی جلال هرهفته (08:00 - 11:00) | هرهفته (08:00 - 11:00) -
طرح حفاظت و باز زنده سازی محورهای با ارزش شهری (طرح1) 9101752 3 کارشناسی ارشد 01 سمیه فدائی نژاد بهرامجردی هرهفته (13:00 - 15:00) -
شناخت و آسیب شناسی میراث شهری 9101751 3 کارشناسی ارشد 02 پیروز حناچی هرهفته (13:00 - 16:00) | هرهفته (13:00 - 16:00) -
روش تحقیق در حفاظت میراث معماری 9101737 2 کارشناسی ارشد 01 سمیه فدائی نژاد بهرامجردی هرهفته (10:00 - 11:00) | هرهفته (11:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 11:00) | هرهفته (11:00 - 12:00) -
روش تحقیق 9101677 2 کارشناسی ارشد 01 شاهین حیدری هرهفته (14:00 - 16:00) | هرهفته (14:00 - 16:00) -
شناخت و آفرینش نظریه در معماری 9101679 3 دکتری 01 قاسم مطلبی هرهفته (15:00 - 18:00) -
تجزیه و تحلیل آثار معماری داخلی 9101470 2 کارشناسی ارشد تکنولوژیTechnology 01 حمیدرضا انصاری هرهفته (10:00 - 12:00) -
مقدمات طراحی معماری 1 9101547 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 03 نیوشا اسمعیل پور عربی هرهفته (14:00 - 18:00) | هرهفته (14:00 - 18:00) | هرهفته (14:00 - 18:00) -
مقدمات طراحی معماری 1 9101547 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 04 زهرا زمانی هرهفته (14:00 - 18:00) | هرهفته (14:00 - 18:00) | هرهفته (14:00 - 18:00) -
مقدمات طراحی معماری 1 9101547 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 01 حمیدرضا انصاری هرهفته (14:00 - 18:00) | هرهفته (14:00 - 18:00) | هرهفته (14:00 - 18:00) -
مقدمات طراحی معماری 3 9101528 5 کارشناسی تکنولوژیTechnology 03 افرا غریب پور هرهفته (14:00 - 18:00) | هرهفته (14:00 - 18:00) | هرهفته (14:00 - 18:00) -
نمایش 1 - 20 از 1,391 نتیجه
از 70