بخش های دانشکده بخش های دانشکده

کارکنان کارکنان

کارکنان دانشکده معماری (به ترتیب حروف الفبا)
   
 

لیدا تندرست

کارشناس بخش دکتری

تلفن: 66956558

ایمیل: lidatandorost@ut.ac.ir

   
 

نرگس خلیل مقدم

کارشناس آموزش(بخش کارشناسی)

تلفن: 61112983

ایمیل:nkhalilmoghadam

 

 

آزاده دهفولی

کارشناس امور اداری و روابط عمومی

تلفن: 61113480

ایمیل:   a.dehfooli@ut.ac.ir

 

 

محبوبه دیدار

کارشناس آموزش (امور دانش آموختگان)

تلفن: 61112883

ایمیل: mdidar@ut.ac.ir
 

 

صبا طهرانی

کارشناس بخش کارشناسی ارشد

تلفن: 66972076

ایمیل: sabatehrani@ut.ac.ir

 

 

شهین علیزاده

مسئول دفتر دانشکده معماری

تلفن: 61113480

ایمیل: alizadeh970@ut.ac.ir

 

 

سارا کریمی پناهان

کارشناس آموزش (تحصیلات تکمیلی)

تلفن: 61113794

ایمیل: sara_karimi@ut.ac.ir

 

 

فاطمه محمودی زاده

 کارشناس مسوول دوره کارشناسی

تلفن: 66409696

ایمیل: f_mahmoodizade@ut.ac.ir