بخش های دانشکده بخش های دانشکده

تازه‌های دانشکده تازه‌های دانشکده

اخبار اخبار

موفقیت دانشجویان دانشکده معماری دانشگاه تهران در جشنواره دانشجویی تیتر 12

موفقیت دانشجویان دانشکده معماری دانشگاه تهران در جشنواره دانشجویی تیتر 12

کتاب "معماری بومی افغانستان " به ترجمه دکتر سعید حقیر و علی یاسر جعفری منتشر شد

  کتاب "معماری بومی افغانستان" نوشته استنلی ایراهالت و رفیع سمیع زی به ترجمه دکتر سعید حقیر و علی یاسر جعفری توسط انتشارات کتاب فکر نو به چاپ رسید. این کتاب کوششی در معرفی فرهنگ و معماری و...

برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان "بررسی تحول بناهای مذهبی دوره ساسانی به بناهای مذهبی قرون اولیه اسلامی".

برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان "بررسی تحول بناهای مذهبی دوره ساسانی به بناهای مذهبی قرون اولیه اسلامی".

کتاب "منظر شهری تاریخی: رویکردی کل‌نگر در حفاظت و توسعه یکپارچه شهری" نگارش دکتر پرستو عشرتی، دکتر درنا عشرتی، دکتر سمیه فدائی‌نژاد منتشر شد

کتاب "منظر شهری تاریخی: رویکردی کل‌نگر در حفاظت و توسعه یکپارچه شهری" نگارش دکتر پرستو عشرتی، دکتر درنا عشرتی، دکتر سمیه فدائی‌نژاد منتشر شد

برگزاری سخنرانی مجازی: «گفت‌و‌گو در باب جریان‌های تاریخ‌نگاری در حوزه مطالعات هنر و معماری اسلامی»

برگزاری سخنرانی مجازی: «گفت‌و‌گو در باب جریان‌های تاریخ‌نگاری در حوزه مطالعات هنر و معماری اسلامی»