بخش های دانشکده بخش های دانشکده

کارکنان کارکنان

کارکنان دانشکده معماری (به ترتیب حروف الفبا)

   

لیدا تندرست

کارشناس بخش دکتری

تلفن: 66956558

ایمیل: lidatandorost@ut.ac.ir

سهیلا حلاج اعتمادی

کارشناس آموزش (دوره مجازی)

تلفن: 61112982

ایمیل: s_hallajetemadi@ut.ac.ir

زهره حاجی محمدی

کارشناس آموزش (کارشناسی)

تلفن: 61112289

ایمیل: hajimohammadi@ut.ac.ir

ناهید خلیلی

کاردان دانشکده معماری

تلفن: 61112458

ایمیل: nahidkhalili@ut.ac.ir

آزاده دهفولی

کارشناس بخش کارشناسی

تلفن: 61113480

ایمیل: a.dehfooli@ut.ac.ir

محبوبه دیدار

کارشناس آموزش (امور دانش آموختگان)

تلفن: 61112883

ایمیل: mdidar@ut.ac.ir

صبا طهرانی

کارشناس بخش کارشناسی ارشد

تلفن: 66955623

ایمیل: sabatehrani@ut.ac.ir

شهین علیزاده

کارشناس بخش کارشناسی

تلفن: 61113480

ایمیل: alizadeh970@ut.ac.ir

سارا کریمی پناهان

کارشناس آموزش (تحصیلات تکمیلی)

تلفن: 61113794

ایمیل: sara_karimi@ut.ac.ir

فاطمه محمودی زاده

کارشناس دانشکده معماری و مسئول وبسایت

تلفن: 66409696

ایمیل: f_mahmoodizade@ut.ac.ir

 

آذر مرتضوی

کارشناس مسئول دانشکده معماری