بخش های دانشکده بخش های دانشکده

هیأت رئیسه دانشکده هیأت رئیسه دانشکده

 

   رئیس دانشکده

   حمیدرضا انصاری

   معاون آموزشی دانشکده

   سید یحیی اسلامی

   معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

   سعید حقیر