بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

داراب دیبا

داراب دیبا

داراب دیبا (بازنشسته)   (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی